626 493 100

Projectes d'obres menors

Es consideren obres menors totes aquelles que suposin modificació d'edificacions existents i que no afecten a la seva estructura. El projecte tècnic d'obres menors inclourà:

-Memòria descriptiva de les obres que es van a realitzar 
-Pressupost detallat 
-Plànols

El nostre equip s'encarregarà des de la realització del projecte d'obres, que inclou Memòria tècnica i plànols, fins a la tramitació de la corresponent llicència municipal.

També li oferim la possibilitat d'encarregar-nos de la direcció i l'execució de l'obra, perquè només hagi de fer un contracte "claus en mà".

Els honoraris poden variar depenent de la situació i de l'envergadura de les obres.